Naam ondernemer: Gemma Groenewoudt
Handelend onder: Brievenmus

E-mailadres: post@brievenmus.nl

KvK-nummer: 82111316

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Brievenmus en klant.
1.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door Brievenmus. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
1.3 Door akkoord te gaan met de offerte aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Prijzen en offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld staat.
2.2 Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte offerte of overeenkomst zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is goedgekeurd.
2.3 Bij de prijzen zijn 3 correctierondes inbegrepen. Per extra correctieronde wordt € 14,- excl. btw berekend.
2.4 Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten
2.5 Brievenmus heeft het recht om de genoemde prijsvoorbeelden op de website met directe ingang te wijzigen.

3. Overeenkomst opdracht

3.1 De overeenkomst tussen Brievenmus en klant komt tot stand na een akkoord op de offerte door de klant. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze acceptatie zal Brievenmus de opdracht inplannen en hiermee starten. Zowel Brievenmus als de klant dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
3.2 Zowel Brievenmus als de klant hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien een van beide kan aantonen dat de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens die nodig zijn voor het ontwerp. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.
4.2 De klant geeft Brievenmus het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.
4.3 Brievenmus is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na akkoord van de klant op de laatste proefdruk. De klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.
4.4 Brievenmus zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht volgens planning uit te voeren. Indien wenselijk zal Brievenmus de klant op de hoogte houden van de voortgang.

5. Levertijd en levering

5.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven geboortekaartje.
5.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Brievenmus.
5.3 Brievenmus streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit (om welke reden dan ook, bijv. stakingen of disfunctioneren van toeleveranciers) niet haalbaar is. Brievenmus zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
5.4 Oplevering geschiedt pas wanneer het totale factuurbedrag door Brievenmus is ontvangen.

6. Betaling

6.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders met de klant is overeengekomen. De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
6.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden worden er 5% administratiekosten in rekening gebracht per verstreken termijn.
6.3 Indien de klant drukwerk heeft besteld dan ontvangt de klant na een akkoord op de fysieke proefdruk de factuur voor de betaling. De bestelling gaat pas naar de drukker als het volledige factuurbedrag betaald is.

7. Annulering

7.1 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt geboortekaartje, zal Brievenmus de gewerkte uren (ontwerpkosten) a € 45,- per uur excl. btw in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van een ontwerp.
7.2 Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Brievenmus is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.
8.2 Brievenmus is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Brievenmus verzonden producten. Brievenmus sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft Brievenmus het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Brievenmus zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Brievenmus geen invloed kan uitoefenen.

10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Brievenmus gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
10.2 Brievenmus zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.
10.3 Brievenmus heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de klant.

11. Auteursrecht

11.1 Op alle ontwerpen van Brievenmus rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden verspreid  en/of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Brievenmus.
11.2 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Brievenmus.
11.3 Op de geleverde geboortekaartjes wordt altijd het auteursrecht van Brievenmus vermeld d.m.v. het webadres. Indien gewenst kan deze worden verwijderd tegen betaling van 10 euro excl. btw.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Brievenmus en klant (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassingen .